RMAEC

El 30 de març de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar el Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes de Subirats (RMAEC) amb l’objectiu de reconèixer les entitats inscrites i garantir-ne l’exercici dels drets reconeguts en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i en la legislació vigent.

Per tal que l’Ajuntament pugui conèixer en tot moment les dades més importants de la societat civil del municipi és fonamental tenir un Registre actualitzat d’associacions i entitats, el qual es regeix pel RMAEC.

L’Ajuntament reconeix la inscripció al Registre Municipal d’Entitats com a un tràmit per donar-se d’alta en aquest registre i que cal fer si una entitat de Subirats vol participar en convocatòries de subvencions i, en general, en activitats en col·laboració amb l’Ajuntament.

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions

Segons l’article 2 del mateix Reglament, la documentació necessària per a la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats és la següent:

1. Instància dirigida a l’Alcalde sol·licitant la inscripció.
2. Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigent.
3. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions o similar.
4. Acta o certificació, d’acord amb l’esmentada normativa, de l’ultima assemblea general de socis, o d’un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta vigent en el dia de la inscripció, amb nom i cognoms, D.N.I., l’adreça i el telèfon, en el seu cas, de les persones que ocupen els càrrecs directius.
5. Seu social.
6. Codi d’Identificació Fiscal.
7. Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.
8. Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.
9. Programa o memòria anual de les seves activitats.
10. Pressupost anual de l’entitat.
11. Persona de contacte als efectes d’interlocució amb l’Ajuntament i adreça de correu electrònic per poder rebre la informació.

Tant la sol·licitud com la presentació de documentació es tramita des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Subirats en el seu horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabte de 9 a 13h).